Calcit xx Dolomit xx Glockenpöhl 4x3 cm  Slg.Förster  Calcit xx Dolomit xx  Glockenpöhl 6x5 cm  Slg.Förster Calcit xx Dolomit xx Glockenpöhl 8x7 cm  Slg.Förster

Calcit xx Glockenpöhl 6x4 cm  Slg.Förster Calcit xx Glockenpöhl 5x5 cm  Slg.Förster Malachit xx Hohe Hut 7x6 cm Slg.Förster

Calcit xx  Quarz xx Glockenpöhl  12 x 7 cm  Slg. Förster      Löllingit xx auf Quarz xx 9 x 4 cm   Slg. Förster Safflorit Derberz  12 x 9 cm Slg. Förster

Fundortseite Bösenbrunn     Fotos Seite 1     Seite 3    Seite 4    Seite 5  Seite 6 Seite 7